top of page

Group

Public·2 membersThư trả lời của Bộ Ngoại Giao Canada gởi Liên Hội Người Việt Canada về việc trưng cầu dân ý ở biển Đông. Trong thời gian vừa qua, Liên Hội người Việt Canada đã cùng làm việc với Viện Việt Nam Dân Chủ (Hoa Kỳ), trưng cầu dân ý về việc tố cáo Trung Cộng xâm phạm biển Đông. Đại diện nhiều tổ chức trên thế giới đã gởi thư đến Quốc Hội và lưỡng viện Canada, Ban Điều Hành đã nhận rất nhiều thư trả lời.

Đây là lá thư trả lời mới nhất của ông Marc Garneau, P.C., M.P., ông mới lên nhậm chức bộ trưởng bộ Ngoại giao Canada. Ông Marc Garneau là người Quebec, từng là phi hành gia không gian ở NASA trước khi làm chính trị. Hiếm khi một Ngoại trưởng viết cho Liên Hội Người Việt Canada một thư dài và nhiều chi tiết như…

Peter Dong Van Tran
May 17, 2021 · joined the group.

    About

    Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

    bottom of page